Wystawy psów rasowych » Oceny, tytuły i trofea wystawowe

Championat międzynarodowy FCI 


Prawo do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa FCI mają psy: 

 • należące do ras ostatecznie uznanych przez FCI, zgodnie z nomenklaturą ras FCI
 • zarejestrowane w księgach hodowlanych uznanych przez FCI (rejestracja w księdze wstępnej nie jest brana pod uwagę)
 • czystej rasy. Psa uznaje się za czysto rasowego wtedy, gdy posiada kompletny, minimum trzypokoleniowy rodowód (14 przodków), a jego przodkowie zarejestrowani są w uznanych przez FCI księgach hodowlanych lub księgach wstępnych z podaniem ich nazwy, skrótów nazw uznanej przez FCI księgi rodowodowej/księgi wstępnej oraz numerów rejestracyjnych. 
Ponadto pies musi spełnić warunki niezbędne do przyznania stosownych wniosków (CACIB, CACIT, CACIRT, CACIL, CACIAG, CACIOB), określone w odrębnych międzynarodowych regulaminach FCI oraz inne wymagania wymienione w niniejszym regulaminie.


Dyplom Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB)
dla Siberian Husky TIGER Srebro Północy


Zasady przyznawania wniosku CACIB
na Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.)
oraz Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.)


O CACIB mogą ubiegać się na wystawach międzynarodowych FCI psy wszystkich ras startujące w następujących klasach: pośredniej, otwartej, użytkowej oraz championów championów,które otrzymały oceny doskonałe, lokatę pierwszą oraz wniosek CWC/CAC. Może on być przyznany najpiękniejszemu z psów i najpiękniejszej suce ze wszystkich tych klas w każdej rasie pod warunkiem, że rzeczywiście na to zasługują. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.

Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z tej klasy, z której pochodzi zwycięzca i porównując tak skompletowaną stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res.CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).

W przypadku gdy w danej rasie występuje wiele odmian różniących się między sobą masą ciała, okrywą włosową, umaszczeniem itp, Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany będzie jeden CACIB dla wszystkich odmian łącznie, czy kilka CACIB-ów. Ewentualne sprzeciwy lub wątpliwości Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisją Standardów.


Inter Champ. Multi Champ TIGER Srebro Północy i
Int.Champ Multi Champ VIPER Srebro Północy w hodowli Fire in Paws

 

Kiedy rezerwowy CACIB (RCACIB) może zostać przekształcony w CACIB ?

W niektórych przypadkach RCACIB może zostać przekształcony w CACIB: 

1. RCACIB jest automatycznie zamieniany na CACIB, jeśli ten został przyznany psu (rasy poddawanej lub niepoddawanej próbom pracy), który posiada już tytuł interchampiona C.I.B. (potwierdzony przez FCI najpóźniej w dniu wystawy)

2. Procedura może być wszczęta na wniosek właściciela psa, który otrzymał RCACIB lub krajowej organizacji kynologicznej, której jest członkiem, w przypadku kiedy pies, któremu przyznano CACIB:

 • Nie posiada uznanego przez FCI rodowodu lub też jego uznany przez FCI rodowód jest niekompletny (nie ma w nim trzech pełnych pokoleń zarejestrowanych w uznanych przez FCI księgach hodowlanych; rejestracje w księgach wstępnych nie są uznawane)
 • Został zgłoszony do niewłaściwej klasy (Regulamin Wystaw FCI par.5 – Klasy) 
 • W dniu wystawy spełnia wymogi niezbędne dla przyznania tytułu Międzynarodowego Championa C.I.B. (liczbę CACIB, i warunki określone w pkt. I.D i II). Dla ras, niepoddawanych próbom pracy, oznacza to 4 CACIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach, w odstępie jednego roku i jednego dnia między pierwszym i ostatnim, a dla ras, poddawanych próbom pracy (użytkowych i myśliwskich), dwa CACIB od dwóch różnych sędziów w dwóch różnych krajach, w odstępie co najmniej jednego roku i jednego dnia.
 • CACIB przyznany został psu rasy poddawanej próbom pracy, posiadającemu już tytuł C.I.E. (potwierdzony przez FCI najpóźniej w dniu wystawy.
 • Przyznany CACIB został anulowany z jakiejkolwiek innej przyczyny.


Zasady przyznawania
MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONATU PIĘKNOŚCI ( C.I.B.)


A. RASY NIEPODDAWANE PRÓBOM PRACY zgodnie z nomenklaturą ras FCI


Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać: cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB), bez względu na liczbę konkurentów, w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień. Od tych reguł mogą być dopuszczone wyjątki, o ile zostaną zaaprobowane przez Komitet Generalny FCI.

Wszystkie wnioski o wydanie tytułu C.I.B. dla ras niepoddawanych próbom pracy muszą być wystosowane przez krajową organizację kynologiczną kraju, który właściciel psa zamieszkuje w sensie prawnym.

Wniosek o wydanie dyplomu musi być sporządzony przez właściciela psa na stosownym formularzu FCI (Załącznik 1a).  


B. RASY PODDAWANE PRÓBOM PRACY zgodnie z nomenklaturą ras FCI


Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać:
 • w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów, dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień
 • poza tym, psy ras poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI, muszą zaliczyć właściwe dla danej rasy próby pracy, na których przyznawany jest CACT. Można je zaliczyć w dowolnym kraju będącym członkiem lub partnerem kontraktowym FCI. Data zaliczenia próby nie ma znaczenia. 
Wszystkie wnioski o wydanie tytułu C.I.B. dla ras poddawanych próbom pracy muszą być wystosowane przez krajową organizację kynologiczną kraju, który właściciel psa zamieszkuje w sensie prawnym. Sprawdzenie czy próby pracy zostały prawidłowo zaliczone jest obowiązkiem organizacji występującej z wnioskiem.

Wniosek o wydanie dyplomu musi być sporządzony na stosownym formularzu FCI (Załącznik 2).


Wymagane testy przewidziane dla psów należących do poszczególnych grup:


I. Spis testów dla ras z grup 1,2,3
(Psy użytkowe, tropiące, ratownicze) poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI

Testy organizowane są zgodnie z następującymi regulacjami :
 • Regulamin Międzynarodowych Zawodów Psów Użytkowych FCI i Regulamin Międzynarodowych Zawodów Psów Tropiących (IPO i IPO-FH).
 • Regulamin FCI i IRO - Międzynarodowych Zawodach psów Ratowniczych (IPO-R)
Są to jedyne testy, uprawniające do tytułu C.I.B.
 • IPO: pies uzyskać musi w klasie 1 co najmniej 70% punktów w każdej dyscyplinie, tzn. Tropieniu (IPO-A), posłuszeństwie (IPO-B) i obronie (IPO-C). IPO wstępne (IPO-VO) nie jest uznawane.
 • IPO-FH (tropienie): pies musi uzyskać co najmniej 70% punktów na dwóch ścieżkach.
 • IPO-NS (styl nordycki)
 • IPO-R (ratownictwo): pies musi uzyskać co najmniej 70% punktów w klasie A w każdej dyscyplinie (2): Praca Węchowa (Tropienie, Przeszukiwanie terenu, Gruzowisko, Lawina lub Woda) i Posłuszeństwo i Sprawność                                      

II. Spis testów dla ras z grup 1,2,5
(Pasterskich) poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI                                                                                                                                
 • FCI-HWT - w stylu tradycyjnym lub angielskim
 • International Sheepdog Trials (w stylu tradycyjnym lub angielskim) 
są jedynymi testami, uprawniającymi do tytułu C.I.B.

 • FCI-HWT (w stylu tradycyjnym): pies uzyskać musi co najmniej 60% punktów
 • International Sheepdog Trial (w stylu tradycyjnym lub angielskim): pies uzyskać musi co najmniej 70% punktów w klasie 1. 

III. Spis testów dla ras z grupy 6
, poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI

Psy tych ras zaliczyć muszą test na żywej, naturalnej zwierzynie, na którym przyznawany jest CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National)  

IV. Spis testów dla wszystkich ras z grupy 7

Psy tych ras uzyskać muszą
 • ocenę co najmniej “bardzo dobrą” na krajowych konkursach field-trial, na których przyznawany jest CACT (Certificat d’’Aptitude au Championnat National) lub międzynarodowych konkursach, na których przyznawany jest CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International)
 • albo co najmniej drugą nagrodę na krajowych (CACT) lub międzynarodowych (CACIT) próbach “w polu i w wodzie ”
 • albo co najmniej drugą nagrodę na krajowych (CACT) lub międzynarodowych (CACIT) wszechstronnych testach myśliwskich  
V. Spis testów dla retrieverów, płochaczy i psów dowodnych (Grupa 8), poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI

Psy tych ras zaliczyć muszą test na żywej zwierzynie, na którym przyznawany jest CACT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zasady przyznawania
MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONATU WYSTAWOWEGO (C.I.E.)

 

Tytuł ten może być przyznany psom ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z nomenklaturą ras FCI). Aby uzyskać tytuł Międzynarodowego Championa Wystawowego pies musi spełnić następujące warunki:
 • uzyskać cztery wnioski CACIB w trzech krajach od trzech różnych sędziów, liczba konkurentów nie ma znaczenia
 • pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień

Wniosek o przyznanie tytułu Miedzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.) musi być skierowany do Sekretariatu FCI przez organizację kynologiczną kraju, który właściciel psa zamieszkuje w sensie prawnym, (wniosek 1a lub bezpośrednio przez właściciela psa (dotyczy tych krajów, z którymi FCI zawarła stosowne porozumienia w tym względzie - Wniosek 1b).

FCI zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie i partnerów kontraktowych do używania we wszystkich dokumentach następujących skrótów tytułów:

C.I.B. (Międzynarodowy Champion Piękności)
C.I.E. (Międzynarodowy Champion Wystawowy)
C.I.T. (Międzynarodowy Champion Pracy)

Uwaga:
Po spełnieniu regulaminowych wymagań do uzyskania tytułu championa lub interchampiona trzeba wystąpić do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z wnioskiem o wydanie dyplomu. Stosowne wnioski do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej ZKwP i w innej formie nie są przyjmowane.Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.