Pies w świetle prawa » Jak uzyskać zezwolenie - charty

 Jak uzyskać pozwolenie na utrzymywanie lub hodowlę chartów


Zarówno hodowanie jak i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga uzyskania zezwolenia starosty, a w przypadku miasta na prawie powiatu - prezydenta miasta.

Podstawę prawną tego zarządzenia stanowi:
  • art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz.909)
W celu uzyskania zezwolenia, należy we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta złożyć następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz wniosku – jest zazwyczaj na stronie internetowej urzędu
2. dowód wniesienia opłaty za wydanie decyzji
3. dla rasowego charta - kserokopia metryki lub rodowodu psa
4. dla mieszańca charta - oświadczenie właściciela
5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

Lista wymaganych załączników może się różnić w zależności od urzędu, w niektórych z nich wymagane jest także:

- świadectwo lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa
- oświadczenie właściciela o znajomości ustawy Prawo łowieckie
- niektóre urzędy wymagają, by oprócz wniosku złożyć „Podanie z prośbą o zezwolenie na charta”. To tu można zamieścić wyczerpujące uzasadnienie, zwłaszcza kiedy we wniosku jest na to zbyt mało miejsca.

Wykaz wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się zazwyczaj na stronie internetowej Urzędu Miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskującego. Warto tam zajrzeć, bo brak któregoś z wymaganych załączników może spowodować opóźnienie wydania decyzji.

Dokumenty można dostarczyć do urzędu w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną na wskazany na stronie internetowej urzędu adres mailowy. Niektóre urzędy zastrzegają tę formę dla posiadaczy bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu elektronicznego złożonego z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. Informacje w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie internetowej urzędu.
  • wysłać pocztą, dla celów dowodowych, koniecznie listem poleconym
  • złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy, za pokwitowaniem

W przypadku, gdy w dostarczonych dokumentach zostaną stwierdzone braki formalne, urząd pisemnie wzywa osobę, która złożyła wniosek, do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie wolno się spóźnić, ponieważ nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Powoduje to konieczność ponownego składania wniosku oraz wszystkich załączników i oczywiście ponowne wniesienie opłaty.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82 PLN
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Kwotę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu
• przelewem na jego rachunek bankowy
• przekazem pocztowym
• gotówką bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. Do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania wpłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Decyzja o wydaniu zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców lub decyzja o odmowie wydania ww. zezwolenia wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
2. Dokument informujący o podjętej decyzji może być odebrany przez wnioskodawcę:
• Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP
• pocztę tradycyjną
• Osobiście w siedzibie urzędu.
3. O formie odbioru decyduje wnioskodawca, zaznaczając to w formularzu wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji odmownej wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Składa się je za pośrednictwem organu, który to postanowienie wydał, w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia. Odwołanie, podobnie jak wniosek, można przesłać w formie elektronicznej, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu

Uwaga: w przypadku odmowy, organ wydający decyzję ma obowiązek ją uzasadnić, ponieważ Wnioskodawca musi znać jej przyczyny, żeby w odwołaniu móc się do nich ustosunkować.


Wzory pism, jakie należy złożyć w Urzędzie Miasta

Poniższe pisma należy traktować jako wzór i dopasować do konkretnej sytuacji wnioskodawcy. Jeśli na stronie internetowej urzędu zamieszczono gotowy do wypełnienia wniosek, najprościej będzie z niego skorzystać. Forma tego pisma jest dowolna, najważniejsze, by znalazły się w nim wszystkie ważne informacje oraz zostały dołączone niezbędne dokumenty (kserokopie), bo ich uzupełnienie może opóźnić wydanie decyzji. W uzasadnieniu warto przytoczyć argumenty, które uwiarygodnią twierdzenie wnioskodawcy, że opieka nad jego psem mieszkającym czy to w bloku, czy też w domku jednorodzinnym, jest tak sprawowana, że nie ma on możliwości, by samowolnie wydostać się na zewnątrz.                                                                                                                  ….…………………., dnia …………….…
……………………………………………….
nazwisko i imię wnioskodawcy

………………………………………
adres zamieszkania

……………………………………..
telefon kontaktowy
                                       
Burmistrz /Prezydent Miasta ......................W N I O S E K

Proszę o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie* charta/chartów * lub mieszańca charta/mieszańców chartów * - zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. Nr 135, poz. 909).

Dane psa/psów *, które wnioskodawca zamierza nabyć:

- rasa (mieszańce ras) * ..........................................................................................................

- ilość zwierząt, w tym suk .......................................................................................................


- adres planowanego miejsca przebywania psa / psów *


......................................................................................................................................


- krótki opis miejsca i warunków planowanego utrzymywania psa /psów * (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia itp.)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................……………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)


Załączniki do wniosku:
1. oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa / psów * do celów łowieckich
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3. … wymienić wszystkie


Odbiór odpowiedzi nastąpi:
za pośrednictwem poczty / w Urzędzie Miasta *

* Niepotrzebne skreślićOŚWIADCZENIE


Występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na posiadanie i utrzymanie i hodowlę chartów oraz ich mieszańców – na podstawie art. 10 ustawy Prawo łowieckie Dz.U. 2005 Nr 127, poz. 1066 z późniejszymi zmianami, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 909)

oświadczam, że:
  • nie będę używać posiadanych psów do celów łowieckich
  • zapoznałem/am się z ustawą Prawo łowieckie i mam świadomość odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zakazu polowania z chartami lub ich mieszańcami, określonym w art. 53 pkt wyżej wymienionej ustawy.
  • miejsce oraz warunki utrzymywania charta/chartów wykluczają możliwość niekontrolowanego opuszczenia przez nie miejsca stałego pobytu
  • moim chartom zostały stworzone warunki bezpiecznego bytowania w moim domu
  • jestem członkiem ZkwP, posiadam zarejestrowany przydomek hodowlany w ZkwP i FCI. 

Uwaga:
treść wniosku trzeba dostosować do konkretnej sytuacji i podpisać imieniem i nazwiskiemSkomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.