Pies i prawo - obowiązki właściciela » Kiedy za psa trzeba płacić podatek ?

Opodatkowanie hodowli psów rasowych


Obowiązek podatkowy z tytułu prowadzenia hodowli psów rasowych istnieje już od wielu lat, ale dość długo nie był zbyt rygorystycznie egzekwowany. W ostatnich latach to się zmieniło, dlatego postanowiliśmy przypomnieć zasady jego naliczania. Około 9 złotych rocznie od każdego psa lub suki posiadającej uprawnienia hodowlane to kwota naprawdę symboliczna. Warto ją więc zapłacić i spać spokojnie. 


Miot sznaucerów miniaturowych w hodowli Grasant


Podatek dochodowy z tytułu prowadzenia hodowli psów rasowych


Zgodnie z ustawą z lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, hodowla psów rasowych traktowana jest jako dział specjalny produkcji rolnej i jako taka podlega corocznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ustawa nie podaje definicji ”hodowli psów rasowych”. Dla celów podatkowych Urzędy Skarbowe przyjmują, że hodowlę prowadzą wszyscy właściciele tych psów i suk rasowych, które posiadają nadane przez odpowiednią instytucję uprawnienia hodowlane. Za moment ich uzyskania Urząd Skarbowy przyjmuje dzień postawienia w rodowodzie pieczątki: “suka hodowlana” lub “pies reproduktor”, a w przypadku suki również datę rejestracji przydomka hodowlanego.

Urząd Skarbowy wychodzi z założenia, że uzyskanie uprawnień hodowlanych świadczy o tym, że właściciel psa lub suki dla których te uprawnienia zostały wydane, ma prawo i zamiar prowadzić hodowlę. Nie wnikając w faktyczne dokonania hodowlane właściciela zwierząt uznaje, że uzyskanie prawa do hodowli automatycznie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Dopóki nie nastąpi wykreślenie z rejestru psów i suk uznanych za hodowlane, na ich właścicielu ciąży obowiązek rejestracji obowiązku podatkowego, składania PIT-u i płacenia podatku. Oznacza to, że samo posiadanie zwierzęcia z rodowodem, ale bez uprawnień hodowlanych, nie powoduje obowiązku deklarowania oraz płacenia podatku dochodowego, natomiast posiadacz psa/suki z uprawnieniami hodowlanymi powinien w ciągu siedmiu dni od ich uzyskania zgłosić ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego składając deklarację PIT-6.

Następnie, najpóźniej do 20 stycznia każdego roku, należy ponownie złożyć deklarację PIT-6. Jeśli w ciągu roku nastąpią zmiany należy w terminie 7 dni od ich powstania zawiadomić Urząd Skarbowy za pomocą korekty deklaracji PIT-6. Dotyczy to zmian spowodowanych zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości suk lub reproduktorów posiadających uprawnienia hodowlane, lub wykreśleniem suk które ze względu na wiek nie mogą już być użyte do hodowli. Deklaracja PIT-6 złożona w styczniu 2018 roku określa wysokość zaliczek na ten sam rok, a ostatecznie cały rok podatkowy rozlicza się na formularzu PIT-36 do końca kwietnia 2019 roku.


Przy wypełnianiu deklaracji PIT-6 Hodowca musi wybrać sposób ustalania dochodu.
Ma następujące możliwości wyliczenia podatku:

  • na podstawie prowadzonej dla danej hodowli księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, przy czym Hodowca może wybrać podatek dochodowy liniowy lub skalę podatkową. Metoda stosowana jest w przypadku dużych, mających bardzo wysokie koszty hodowli, które dla ich właścicieli są jedynym źródłem dochodów. Hodowla działa wówczas na takich samych zasadach jak każde przedsiębiorstwo.
  • dopisanie hodowli do już zarejestrowanej, dowolnej działalności gospodarczej i prowadzenie wspólnych ksiąg podatkowych. W tej sytuacji wyliczenie dochodu wymaga ewidencjonowania udokumentowanych przy pomocy faktur kosztów hodowli (np. wystawy, karmy, pielęgnacja, opieka weterynaryjna) oraz przychodów ze sprzedaży szczeniąt, na które trzeba wówczas wystawić fakturę lub paragon fiskalny. Zaliczki na podatek dochodowy są zależne od uzyskanych dochodów. Jest to metoda dość skomplikowana i rzadko przez hodowców stosowana.
  • stosując formę zryczałtowaną, na podstawie norm szacunkowych w przeliczeniu na ilość psów/suk hodowlanych. Najprostsza i najtańsza metoda, zdecydowanie najbardziej godna polecenia. Jeżeli kwota dochodu z hodowli nie przekracza kwoty wolnej od podatku nie płacimy zaliczek. W przypadku podatku zryczałtowanego Urząd Skarbowy nie wymaga dokumentowania kosztów i dochodów z prowadzonej działalności. Naczelnik US wylicza należną zaliczkę na podatek dochodowy posługując się „Tabelą Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego” i decyzję w formie PIT-7 przesyła na adres Hodowcy. W praktyce sprowadza się to do przemnożenia szacunkowego dochodu za “jedną sztukę stada podstawowego” przez ilość posiadanych psów/suk z uprawnieniami hodowlanymi. Za 2018 rok jednostkowa szacunkowa kwota dochodu wynosi 42 złote, natomiast za rok 2019 wzrasta do 46,59 złotych. 
Jeżeli kwota dochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku Hodowca nie płaci zaliczek natomiast wyliczony w ten sposób dochód ma obowiązek wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-36. W przypadku gdy nie powstaje obowiązek płacenia zaliczek, Urząd Skarbowy również nie ma obowiązku przysłania PIT-7.Kwota należnego podatku zależy od pozostałych dochodów Hodowcy:

  • jeśli zajmuje się wyłącznie hodowlą i poza nią nie ma innych dochodów, nie zapłaci nic ponieważ wartość dochodu jest mniejsza niż kwota wolna od podatku. 
  • jeśli oprócz hodowli ma również inne dochody podlegające opodatkowaniu, wówczas wartość zobowiązań z tytułu prowadzenia hodowli stanowi 18% do 32% (w zależności od dochodu) kwoty zryczałtowanego dochodu określonego na 42 złote, czyli po zaokrągleniu podatek wyniesie 8-13 zł rocznie w przeliczeniu na jednego psa lub sukę.
Miot szczeniąt w hodowli Venandi Peritus


Instrukcja wypełniania druku PIT-6:


A. Miejsce składania deklaracji, czyli US właściwy dla miejsca zamieszkania Hodowcy
B. Dane osobowe podatnika i adres jego zamieszkania
C. Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - czyli adres hodowli.
D. Obliczenie dochodu - w tej rubryce:
   "rodzaj produkcji" - wpisujemy "hodowla psów rasowych",
   "numer działu" - wpisujemy "84",
   "rozmiar" – wpisujemy łączną ilość psów reproduktorów i suk hodowlanych.
   "udział w dochodzie %" - jedyny właściciel pisze 100%,
    przy współwłasności piszemy % naszego udziału w hodowli, np 50%
E. Składamy własnoręczny podpis.

Tu można obejrzeć i wydrukować druk PIT-6  Można go również wypełnić on line na stronie Urzędu Skarbowego.


Wyjaśnienia dodatkowe - w odpowiedzi na pytania naszych Czytelników:


Wcześniej PIT-6 trzeba było zgłosić do 30 listopada.
 Zmiana terminu wynika z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699). Podatnik ma obecnie więcej czasu, ponieważ zamiast do 30 października roku poprzedzającego rok podatkowy, termin na złożenie PIT-6 został wydłużony do 20 stycznia bieżącego roku podatkowego. 

Podatnik, który nie posiada numeru NIP w miejscu "Identyfikator podatkowy" wpisuje numer PESEL
Ma do tego prawo osoba, która spełnia następujące warunki:
- nie prowadzi działalności gospodarczej
- nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
- nie jest płatnikiem podatków
- nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Deklarację PIT-6 składają wyłącznie ci podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Deklaracja PIT-6 nie dotyczy podatników, którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu.Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2019
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.