Wystawy psów rasowych » Regulaminy wystawowe


 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych
Zasady organizacji klubowej wystawy i krajowych wystaw owczarków niemieckich.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Wystawę klubową organizuje Klub Rasy Owczarek Niemiecki – Komisja Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce we współpracy z Klubem Rasy Owczarek Niemiecki lub Zarządem Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.
2. Wystawę krajową może organizować Klub Rasy Owczarek Niemiecki lub Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.
3. Sędziowie zapraszani do sędziowania na wystawach klubowych i krajowych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia oraz dużą wiedzę i doświadczenie w rasie owczarek niemiecki.


II. Klasy i oceny wystawowe oraz konkurencje hodowlane i testy psychiczne.

1. Psy mogą być zgłaszane na wystawę klubową lub krajową wyłącznie do jednej z następujących klas:

a) młodszych szczeniąt – wiek od 4 do 6 miesięcy,
b) szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) młodzików - wiek od 9 do 12 miesięcy,
d) młodzieży - wiek od 12 do 18 miesięcy,
e) juniorów - wiek od 18 do 24 miesięcy,
f) otwarta - wiek powyżej 24 miesięcy,
g) użytkowa - wiek powyżej 24 miesięcy (psy z certyfikatem użytkowości),
h) championów - psy z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego,
i) weteranów - wiek powyżej 8 lat.

2. Na wystawie klubowej organizator po uzgodnieniu z Klubem Rasy Owczarek Niemiecki – Komisją Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce może odstąpić od przeprowadzania na wystawie klasy baby (młodszych szczeniąt).

3. Na wystawie pies może otrzymać jedną z ocen przewidzianych Regulaminem Wystaw Psów Rasowych z zastrzeżeniem, iż w klasie młodzików może to być ocena:
- wybitnie obiecujący,
- obiecujący,
- mało obiecujący.

4. Na wystawie klubowej przeprowadza się konkurencje hodowlane:

a) Najlepsza hodowla, w konkurencji tej należy zaprezentować 5 osobników z jednej hodowli oraz w jednej odmianie włosa, będących potomstwem po minimum dwóch reproduktorach i dwóch sukach.
b) Reproduktor i jego potomstwo, w konkurencji tej prezentuje się reproduktora z potomstwem, którego co najmniej 5 potomków od co najmniej dwóch różnych suk zostało zgłoszonych i wystawionych na wystawie. Dopuszcza się prezentację tylko potomstwa reproduktora.

5. Psy zgłoszone na wystawę klubową do klasy użytkowej muszą przed oceną w ringu zaliczyć testy psychiczne (TSB).

6. Testy psychiczne (TSB) odbywają się na odgrodzonym od publiczności terenie i są zorganizowane w taki sposób, aby osoby postronne i inne psy nie zakłócały przebiegu próby dla psa i jego przewodnika.

7. Teren testów psychicznych (TSB) wyposażony jest w dwa namioty dla pozorantów oraz ma oznaczone linie przemarszu i zatrzymań psa z przewodnikiem.

8. Testy psychiczne (TSB) składają się z:
a) napadu zza namiotu,
b) ataku na psa w ruchu.

9. Opis „napadu zza namiotu”:

Przewodnik melduje się do sędziego z psem gotowym do próby i zajmuje wyznaczone miejsce na terenie testów. Na znak sędziego przewodnik idzie z psem na smyczy w kierunku namiotu i zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu (25m od namiotu). Przewodnik odpina smycz i na znak sędziego idzie z psem przy nodze bez smyczy w kierunku namiotu. Pies musi wykazać się posłuszeństwem podczas prowadzenia bez smyczy. Gdy przewodnik z psem znajduje się w odległości około 5-7 kroków od namiotu, na znak sędziego, pozorant wybiega zza niego w kierunku przewodnika i psa. Pies musi natychmiast energicznie zaatakować pozoranta, chwytając za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Gdy pies trzyma rękaw pozorant prowadzi psa w uchwycie w kierunku sędziego. Podczas prowadzenia pies otrzymuje dwa uderzenia pałką na bok lub grzbiet. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie do psa, zapina go na smycz i udaje się do wyznaczonego miejsca.

10. Opis „ataku na psa w ruchu”:

Na znak sędziego przewodnik zajmuje wyznaczoną linią pozycję. Przewodnik odpina psa i trzyma go za łańcuszek lub obrożę. Na znak sędziego, pozorant wychodzi z oddalonego 70 do 80 kroków od przewodnika namiotu i kieruje się w kierunku przewodnika. Pozorant prowokuje psa i biegnie prosto na przewodnika i psa. Sędzia daje znak przewodnikowi by ten puścił psa w celu odparcia ataku. Przewodnik daje psu komendę i puszcza psa, pozostając w miejscu. Pies natychmiast po komendzie, energicznie rusza w kierunku pozoranta i pewnie odpiera atak, chwytając mocno za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Po chwyceniu za rękawa, pies musi stawiać opór pozorantowi w celu jego zatrzymania. Pozorant w tej próbie pozoruje uderzenia, ale nie uderza psa pałką. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie normalnym krokiem do psa i zapina go na smycz. Przewodnik podchodzi do sędziego i
melduje się z psem przy boku. Po otrzymaniu zaświadczenia od sędziego z oceną, udaje się do wyznaczonego wyjścia.

11. Uwagi do testów psychicznych:

Jeśli przy próbie napadu zza namiotu, podczas prowadzenia bez smyczy, pies odejdzie od przewodnika, próba może być powtórzona jeszcze 2 razy. Podczas napadu zza namiotu i ataku na psa w ruchu, po zatrzymaniu się pozoranta, pies może samodzielnie puścić. Przewodnik pierwszą komendę „puść” lub inną może wydać samodzielnie. Jeśli pies niepuści po pierwszej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by wydać drugą komendę. W przypadku, gdy pies nie puści po drugiej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by podejść do psa i wydać trzecią komendę. Po wydaniu komendy „puść” lub innej przewodnik musi spokojnie stać, nie wywierając wpływu na psa. Imię psa może być użyte jako komenda do puszczenia. Podczas napadu zza namiotu i w ataku na psa w ruchu pies po puszczeniu rękawa nie może odejść od pozoranta na więcej niż 2 m. Decyzją sędziego pies może otrzymać ocenę "zaliczony" lub "niezaliczony".

Ocena sędziego jest samodzielna, ostateczna i nie podlega weryfikacji. Ocenę "zaliczony" otrzymuje pies który podczas próby wykazał się pewnym chwytem i trzymaniem rękawa; brakiem negatywnych reakcji po uderzeniu pałką; uważnym obserwowaniem przy pilnowaniu. Pies, który nie chwycił rękawa, odpadł z rękawa podczas prowadzenia i nie ponowił ataku, odpadł z rękawa po uderzeniu pałka, wykazał brak zainteresowania pozorantem, nie był zainteresowany pozorantem i oddalił się na odległość większą niż 2 metry otrzymuje ocenę "niezaliczony". Sędzia ocenia psa natychmiast po zakończeniu testu i ogłasza wynik przez mikrofon podając numer startowy i ocenę. Sędzia może wyróżnić psa, który wybitnie zaliczył testy. Pies, który otrzymał ocenę "niezaliczony" kończy udział w wystawie i nie przystępuje do następnej oceny. Pies, który nie przystąpił do testów nie otrzymuje żadnej oceny z testów i nie może brać dalszego udziału w wystawie.


III. Tytuły wystawowe.

1. Na wystawie klubowej przyznawane są tytuły:

-  Zwycięzca Klubowy Młodzieży, dla psa i suki z klasy młodzieży z lokatą 1-szą,
-  Zwycięzca Klubowy Juniorów, dla psa i suki z klasy juniorów z lokatą 1-szą,
-  Zwycięzca Klubowy, dla psa i suki z klasy użytkowej z oceną doskonałą z lokata 1-szą,
-  Doskonały Wyróżniony (VA), dla wybranych przez sędziego psów z oceną doskonałą, tylko w klasie użytkowej, z wpisem w rodowodzie "wolny od dysplazji” biodrowej HD i łokciowej ED, z wykonanym badaniem DNA oraz polską lub niemiecką licencją hodowlaną.
-  Czołówka Polski - dla wybranych przez sędziego zwierząt, tylko w klasie młodzieży i juniorów.
-  Najlepsza Hodowla.

2. Tytuł Czołówka Polski może być przyznany w klasie juniorów psom z wpisem w rodowodzie "wolny od dysplazji" biodrowej HD i łokciowej ED. Powyższy wymóg w klasie młodzieży dotyczy psów, które są starsze niż 15 miesięcy.


IV. Postanowienia organizacyjne oraz ocena w ringu.

1. Teren na którym odbywa się wystawa powinien zapewniać komfort przebywania psom, wystawcom i zwiedzającym.
2. Parking powinien być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie ringów.
3. Rozmiar ringu powinien być dostosowany do ilości zgłoszonych psów, zawsze jednak wielkość ringu powinna umożliwiać dobre pokazanie psa w kłusie (prosta nie powinna być krótsza niż 15m).
4. Ringi wystawowe muszą być odgrodzone od publiczności. Od wewnątrz ringu w odległości 2-3 m od zewnętrznej granicy ringu, wokół musi być rozciągnięta taśma (sznur), która jest przytwierdzona do podłoża lub uniesiona na wysokość do 20 cm. Wewnętrzna taśma (sznur) powinna mieć „ścięte” narożniki pod kątem ok. 45 st.
4. Wyposażenie ringu składa się z namiotu, stolika i krzeseł dla sędziego i obsługi, tablicy informacyjnej z planem sędziowania, dwóch pistoletów startowych, czytnika chip, miarki wzrostu, pojemnika z wodą dla psów.
5. Konkurencję „Reproduktor i jego potomstwo” oraz „Najlepsza hodowla” na wystawie klubowej może sędziować więcej niż jeden sędzia.
6. Za zgodą sędziego i organizatora w ringu mogą przebywać inne osoby do tego upoważnione.
7. Sędzia ocenia psy w pozycji statycznej „na stój” oraz w wolnym ruchu i kłusie. Wystawca musi wykonywać polecenia sędziego dotyczące sposobu prezentacji psa.
8. Psy w wieku powyżej 12 miesięcy poddawane są próbie reakcji na strzał.
9. Po zakończeniu konkurencji sędzia wyczerpująco opisuje ocenianą stawkę psów i uzasadnia przyznane lokaty i oceny.


V. Postanowienia końcowe.

1. Oddział, który organizuje wystawę owczarków niemieckich ma obowiązek przekazać do Klubu Rasy - Komisji Zarządu Głównego oraz do Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) w terminie 30 dni od jej zakończenia sprawozdanie (wyniki) z wystawy wraz z listą zgłoszonych psów.
2. Załącznik zatwierdzono Uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z dnia 11 grudnia 2013r.

Źródło: http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_wystaw_psow_rasowych Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.