Pies i prawo - obowiązki właściciela » Kiedy potrzebne jest zezwolenie ?

Jak uzyskać zezwolenie na posiadanie psa z listy ras agresywnych ?


Każdy, kto decyduje się na posiadanie lub hodowanie psów zaliczanych do ras agresywnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Dotyczy to wszystkich psów rasowych należących do tej grupy. Jeżeli pies nie posiada metryki lub rodowodu, jego utrzymywanie nie wymaga zezwolenia.

Na podstawie
 • Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 roku, nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami)
 • §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r (Dz.U. Nr 77 poz. 687) w sprawie wykazów ras psów uznawanych za agresywne.
postanowiono, że:

1. prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa należącego do rasy uznanej za agresywną wymaga uzyskania zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa

2. pozwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa

3. zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt

4. minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce ustala w drodze rozporządzenia wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc przy tym pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 
Tosa inu - nr.6 na liście psów agresywnych

5. Do psów agresywnych zalicza się:
 • amerykański pit bull terrier
 • pies z Majorki - Perro de Presa Mallorquin
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • pies kanaryjski - Perro de Presa Canario
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabash
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski


Jak uzyskać zezwolenie ?

Upoważniony do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub miejsce zamieszkania właściciela psa (wnioskodawcy).

W terminie 30 dni od dnia nabycia psa właściciel jest zobowiązany zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. W tym celu składa wniosek, w którym nie tylko informuje urząd o posiadaniu psa, ale również wnioskuje o wydanie pozwolenia na jego utrzymywanie.

Najczęściej wnioski o zgodę na posiadanie psa lub prowadzenie hodowli psów uznanych za agresywne przyjmowane są na gotowych formularzach. Wzór takiego wniosku jest wówczas dostępny w każdym urzędzie gminy, w wydziale gospodarki komunalnej, a także na jej stronach internetowych.
 
Dog argentyński - nr.4 na liście psów agresywnych
Ch.PL.Mł.Ch.PL TERCJA Złota Troja. Wł. Sylwia Pręgowska
 

We wniosku trzeba zamieścić następujące informacje:

1. dane wnioskodawcy (imiona, nazwisko, adres zamieszkania),
2. rasa psa/psów
3. wiek i płeć wszystkich osobników
4. ilość psów
5. sposób oznakowania poszczególnych osobników, np. tatuaż, czip.
6. pochodzenie psa/psów (numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym – metryka, rodowód. W przypadku odkupienia lub przejęcia psa od osoby fizycznej należy przedstawić umowę lub podać nazwisko i adres poprzedniego właściciela.
7. adres przewidywanego miejsca przebywania psa lub prowadzenia hodowli
8. krótki opis miejsca i warunków utrzymywania psa – w zależności od tego, czy będzie to mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, trzeba opisać również rodzaj ogrodzenia.

Do wniosku należy dołączyć:
 • kserokopię dokumentów umożliwiających identyfikację psa, np. metryki lub rodowodu,
 • potwierdzenie wykonania oznakowań (czip lub tatuaż), 
 • dowód szczepienia przeciw wściekliźnie,
 • dowód uiszczenia podatku od posiadania psa, jeśli gmina taki podatek pobiera,
 • dowód opłaty skarbowej za wydanie wnioskowanego zezwolenia, która obecnie wynosi 82 złote. Wnosi się ją w kasie Urzędu lub na jego rachunek bankowy.

Urząd oczywiście akceptuje kserokopie wyżej wymienionych dokumentów. Na wydanie decyzji urząd ma 30 dni. Ten czas może być przedłużony, jeśli przed jej wydaniem urząd uzna za konieczne przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu sprawdzenie miejsca pobytu psa lub prowadzenia hodowli.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub posiadanie psa został przez urząd załatwiony odmownie, wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Urząd ma obowiązek uzasadnić przyczyny decyzji odmownej, żeby osoba składająca odwołanie mogła się do nich ustosunkować. 

Wydane zezwolenie ma charakter lokalny i ważne jest dopóki właściciel psa mieszka na terenie gminy, która je wydała. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania właściciel musi wystąpić o nowe zezwolenie od władz właściwych ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.

Uwaga: uzyskanie zezwolenia na posiadanie psa należącego do ras agresywnych nie zwalnia jego właściciela od pełnej odpowiedzialności w tytułu jego posiadania.  Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.