Wystawy psów rasowych » Regulaminy wystawowe


REGULAMIN WYSTAWY CHAMPIONÓW 


I. Postanowienia ogólne


1. Wystawa Championów (zwana dalej „wystawą”) organizowana jest jeden raz w roku.
2. O organizację wystawy mogą ubiegać się oddziały Związku Kynologicznego w Polsce, które:
a) zagwarantują sprawność organizacyjną,
b) mają odpowiednie możliwości lokalowe (hala z zapleczem sanitarnym oraz miejscem dla wystawców i publiczności),
c) mają do dyspozycji wystarczające środki finansowe.
3. Wnioski o organizację wystawy składa się z dwuletnim wyprzedzeniem, do 30 czerwca każdego roku.
4. Każdorazowo termin i miejsce wystawy ustala Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce i ogłasza w terminarzu wystaw.
5. Organizator wystawy (Oddział Związku Kynologicznego w Polsce) obowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Kryteria udziału psów w Wystawie Championów

1. W wystawie biorą udział psy i suki, które posiadają potwierdzony przynajmniej jeden z wymienionych tytułów:
- Międzynarodowy Champion Piękności
- Krajowy Champion Wystawowy
- Młodzieżowy Champion Wystawowy
2. Zgłoszenie psa na Wystawę Championów powinno zawierać takie same informacje jak na każdą inną wystawę. Do zgłoszenia psa należy, pod rygorem nie przyjęcia zgłoszenia, dołączyć kserokopię dyplomu championa oraz kserokopię rodowodu.
3. Za treść informacji zawartych w zgłoszeniu odpowiada właściciel psa.
4. Psy zgłoszone na wystawę oceniane są według ras i płci.
5. Wystawca zobowiązany jest pozostać z psem do zakończenia wystawy i brać udział we wszystkich konkurencjach określonych programem wystawy.

III. Obowiązki organizatora Wystawy Championów


1. Organizator wystawy zobowiązany jest do:
a) wydania informatora o wystawie, zawierającego informację o dacie, miejscu wystawy, wysokości opłat, terminie przysyłania zgłoszeń oraz szczegółowe informacje o obsadzie sędziowskiej,
b) wydrukowania katalogu zawierającego program wystawy, z uwzględnieniem kolejnych jej etapów, plan sędziowania, listę sędziów, wykaz psów uczestniczących w wystawie oraz spis wystawców,
2. Organizator zapewni:
a) obsadę sędziowską, tak aby uniknąć wielokrotnego oceniania przez tego samego sędziego kilku grup lub konkurencji finałowych,
b) właściwą pracę sekretariatu wystawy i sekretariatów ringowych,
c) przygotowanie odpowiedniej, określonej regulaminem, dokumentacji,
d) wyposażenie ringów w sprzęt niezbędny przy ocenie psów,
e) właściwą konferansjerkę,
f) dyplomy i nagrody dla psów.

IV. Ocena psów


1. Na Wystawie Championów oceny psów dokonywać mogą wyłącznie sędziowie międzynarodowi.
2. Sędziowanie powinno być czytelne dla wystawców, publiczności, gospodarzy ringów i konferansjera.
3. Na ringu oprócz sędziego przebywać mogą: sekretarz, gospodarz ringu i w miarę potrzeby tłumacz. Asystenci kynologiczni na Wystawie Championów mogą pełnić jedynie rolę gospodarzy ringowych.
4. Wstępna ocena jest prowadzona na kilku ringach jednocześnie. Każdy pies/suka oceniane są najpierw indywidualnie w podziale na rasy i płeć. Sędzia nie dokonuje opisu psów, przyznaje im jedynie ocenę i lokaty.
5. Ocena psów i suk w poszczególnych rasach wyłania zwycięzców, którzy otrzymują tytuł Najlepszy Pies/Suka w Rasie Wystawy Championów.
a) w każdej płci sędzia przyznaje lokaty od 1 do 4, pozostałe psy i suki otrzymują oceny bez lokat,
b) psy i suki z lokatami od 1 do 3 otrzymują pamiątkowe medale lub rozety:
lokata I medal złoty
lokata II medal srebrny
lokata III medal brązowy
c) psu i suce, które zdobyły I lokatę i oceną doskonałą sędzia może przyznać Certyfikat na Wystawowego Championa (CWC); przy przyznawaniu tytułu Championa Polski wniosek ten jest równoważny z wnioskiem uzyskanym na wystawie międzynarodowej lub klubowej. Organizator wystawy w sprawozdaniu do Zarządu Głównego umieszcza wykaz CWC tylko tych psów/suk, które w dniu poprzedzającym wystawę ukończyły 15 miesięcy.
6. Ocena w każdej rasie zakończona jest wyborem Zwycięzcy Rasy Wystawy Championów.
a) o tytuł Zwycięzca Rasy konkurują psy i suki, które otrzymały tytuł Najlepszy Pies w Rasie Wystawy Championów i Najlepsza Suka w Rasie Wystawy Championów, tytuł ten przyznawany jest według uznania sędziego oceniającego w ringu,
b) w przypadku oceny tej samej rasy na kilku ringach, sędziego, który dokona wyboru Zwycięzcy Rasy wyznacza organizator,
c) zwycięzca otrzymuje tytuł Zwycięzca Rasy Wystawy Championów (z podaniem miejsca i daty wystawy),
d) po zakończeniu oceny w każdej rasie sekretarz ringowy odnotowuje przyznane oceny i lokaty w protokole, a sędzia potwierdza je podpisem. Dokumentację ringową sekretarz przekazuje do sekretariatu wystawy,
e) wystawca otrzymuje podpisany przez sędziego dyplom, z wpisaną na nim oceną, lokatą i tytułami, które jego pies zdobył podczas wystawy.

V. Finały Wystawy Championów


1. Wybór Najlepszych Psów w Grupach FCI:
a) poszczególne grupy FCI w kolejności od I do X powinny być oceniane na jednym ringu centralnym,
b) wyboru dokonuje sędzia posiadający odpowiednie uprawnienia, wyznaczony przez organizatora,
c) o tytuł konkurują wszyscy Zwycięzcy Rasy z danej grupy FCI,
d) przed rozpoczęciem oceny, psy są ustawiane przez gospodarza ringu w kolejności od największego do najmniejszego,
e) w każdej grupie sędzia wybiera finalistów, w dwóch najliczniej obsadzonych grupach wybiera po 4 psy, w pozostałych po 3 psy (decyduje ilość zgłoszonych na wystawę psów i suk w grupie), finaliści nie otrzymują lokat,
f) do finału przechodzą 32 psy (16 par).
2. Wybór Zwycięzcy Wystawy Championów:
a) dla sprawnego przeprowadzenia finałów ring przygotowawczy jest podzielony na trzy części:
- dla psów wchodzących,
- dla schodzących wygranych, które przechodzą do dalszej rozgrywki,
- dla schodzących przegranych,
b) w tej konkurencji startują 32 psy (16 par) wybrane w poszczególnych grupach FCI,
c) finaliści losują numery startowe (od 1 do 32) i zostają podzieleni na dwie grupy oznaczone różnymi kolorami,
d) psy oceniane są przez porównanie w parach, pary tworzą się według wylosowanych numerów startowych (np. 1-17, 2-18, 3-19, 4-20, 5-21, 6-22, 7-23, 8-24, 9-25, 10-26, 11-27, 12-28, 13-29, 14-30, 15-31, 16-32),
e) Zwycięzcę Wystawy wyłania się systemem pucharowym, polegającym na wyborze jednego spośród dwóch finalistów według schematu, który stanowi załącznik do regulaminu,
f) trzech sędziów, wyznaczonych przez organizatora wystawy, podejmuje decyzję o przejściu do kolejnej rundy jednego psa z każdej pary. Decyzja jest ogłaszana jednocześnie, na sygnał dany przez spikera, poprzez podniesienie chorągiewki bądź zapalenie lampki w kolorze, którym oznaczony jest zwycięzca,
g) po ogłoszeniu werdyktu sekretarz ringowy dokonuje stosownego wpisu w protokole finałów i wręcza odpowiednie oznaczenie koloru przypadające danemu zwycięzcy, dla przegranego jest to koniec udziału w finale,
h) w kolejnych rundach, do finału włącznie, wybór przeprowadzany jest tak samo; w 1/8 finału startuje 16 psów, w 1/4 finału 8 psów, z których 4 zwycięzców przechodzi do 1/2 finału; wszyscy półfinaliści otrzymują lokaty. Finaliści, zwycięskie 2 psy, walczą ze sobą o miejsce I i II, pozostali dwaj półfinaliści o miejsce III i IV.
i) zwycięzca otrzymuje tytuł Zwycięzca Wystawy Championów (z podaniem daty i miejsca wystawy), pies z drugą lokatą otrzymuje tytuł Wicezwycięzca Wystawy Championów (z podaniem daty i miejsca wystawy), tytuły te są wpisywane do dyplomów,
j) psy, które otrzymały lokaty mogą być dodatkowo nagrodzone pucharami lub innymi nagrodami rzeczowymi.

VI. Dokumentacja oceny psów


1. Oceny, lokaty, wnioski CWC i tytuły przyznawane psom podczas oceny przez sędziego wpisywane są przez sekretarza ringowego do zbiorczego formularza. Formularze sporządzane są w dwóch egzemplarzach, jeden dla organizatora, drugi dla Klubu Komisji Zarządu Głównego (wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu).
2. Każdy formularz po wypełnieniu podpisywany jest przez sędziego.
3. Na Wystawie Championów psy otrzymują wyłącznie dyplomy, na których wpisane są dane psa i jego właściciela oraz otrzymana na wystawie ocena, lokata, wnioski i tytuły.

VII. Przepisy końcowe


1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są zgodnie z zapisami Regulaminu Wystaw Psów Rasowych.
2. Unieważnia się Regulamin Wystawy Championów z 20.12.2003 roku.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 roku.

Źródło: http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_wystawy_championowSkomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.